Textile industry in search of sustainable alternatives
Att uppnå hållbar produktion och konsumtion av textilier kräver grundläggande förändringar i den tungt förorenande textilindustrin. Sex nordiska projekt har lyft de viktigaste frågorna i samband för denna övergång, bland annat utbildning av designers om hållbarhet och återvinning, öppenhet om användningen av kemikalier och mer återvinning. Ett av resultaten är Safer Textiles - ett verktyg för att styra och hantera användningen av kemikalier i textilproduktionskjedjan.

Läs artikeln på Nordicway.org

Ellen McArthur Foundation lanserar verktygslåda för cirkulär design
En ny guide för cirkulär design har tagits fram av Ellen McArthur Foundation och IDEO. Det inkluderar en verktygslåda med 24 metoder för designföretag att få grepp kring cirkulärt designtänk. Läs mer på: www.ellenmacarthurfoundation.org

Konsumenterna kan påverka - Företagen har kraft att förändra
Detta är Svensk Handels femte hållbarhetsundersökning. I oktober i år lanserade regeringen en strategi för en hållbar konsumtion. Problemet ligger i att konsumenterna inte kan göra aktiva hållbara val utan att det finns ett brett utbud av hållbara produkter. Rapporten tar upp att det inte enbart handlar om produkter, utan nya affärsmodeller och lösningar.  Hållbara affärsmodeller ska inte bara vara hållbara på lång sikt utan även vara ekonomisk gynnsamma under en längre tid. Detta är en stor utmaning som industrin möter. 

Ladda ner och läs rapporten här: Svenskhandel.se

Pulse of the Fashion Industry report
I den första Pulse of Fashion Industry-rapporten har Global Fashion Agenda, i samarbete med The Boston Consulting Group, gjort en djupgående bedömning av modebranschens miljö- och sociala prestation. Med utgångspunkt från Sustainable Apparel Coalition's Higg Index och en undersökning med mer än 90 ledande befattningshavare med ansvar för hållbarhetsfrågor och en mängd andra källor, erbjuder rapporten den första omfattande gemensamma faktabasen om industrins hälsa - med ett "Pulse Score" av typ av företag, storlek, region och stadium i värdekedjan.

Ladda ner rapporten här: Copenhagenfashionsummit.com

Critical aspects in design for fiber-to-fiber recycling of textiles
Ett helhetsperspektiv krävs när man designar fiber-till-fiber återvinning av textilier. Det är en av de viktigaste slutsatsen från en studie från IVL som heter ”Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av textilier”. Forskningen genomfördes inom Mistra Future Fashion och baseras på intervjuer med modeföretag, textilsorterare och textilåtervinnare.

Ladda ner och läs rapporten här Mistra Future Fashion


Hållbarhetsrapporter 2016
IVL - Kritiska aspekter i design för fiber-till-fiber återvinning av textilier.
Som en del i Mistra Future Fashion steg 2 har Svenska Miljö Institutet identifierat och fastställtkritiska aspekter inom fiber-till-fiber återvinning av textilier. Materialet har samlats in genom expert intervjuer med textilproducenter (mode industrin) och företag som hanterar textilavfall så som textilåtervinning och sortering av textilier.

Ladda ner och läs rapporten här


Hållbart företagande-  En metod för branschspecifika analyser av företagens hållbarhetsarbete
Rapporten handlar om att hållbart företagande är en del av ett framgångsrikt företagande. Drivkraften bakom ett hållbart företagande är det egna engagemanget medan den bristande affärsnyttan ses som ett hinder för ett mer hållbart tänk hos företag. I rapporten framgår en undersökning "Företagens villkor och verklighet (2014) och den särskilda temarapporten kring Hållbart företagande (2015)." I undersökningen fick man en bredare kunskap över företagens hållbarhetsområde, men man fick även fram att det saknas ett visst stöd för företagen där behovet av en fördjupad kunskap inom hållbarhet är efterfrågad. Svenskt mode har legat i framkant när det kommer till att hantera hållbarhetsfrågor, men det gäller att inte stanna där. " Att stå upp och säga att vi inte nöjer oss med detta- vi kan alla bli bättre, mycket bättre" . 

Ladda ner och läs rapporten här: Tillväxtverket.se


Hållbarhet i Modebranschen- En pilotstudie
En analysmodell skapat av tillväxtverket för att mäta hållbart företagande har används på svenska sko-och klädproducerande företag. Denna rapport visar resultaten av denna pilot-studie. Studien tar även upp information om modebranschens värdekedja och att de består av fyra huvudsakliga led. Hållbarhetsperspektivet som har använts i denna studie omfattar kundernas användning av produkten och dess livscykel. Det har blivit allt mer vanligt att detta perspektiv inkluderas i företagets affärsmodell och värdekedja. 

Ladda ner och läs rapporten här: Tillväxtverket.se